Vladislava Schafferhans

Malířka, ilustrátorka, výtvarnice a spisovatelka


Kreslím pro radost a největší odměna je pro mě radost druhých lidí z mých obrázků. Jsem samouk a kreslím tak jak cítím, bez naučených postupů a technik, nevystudovala jsem žádnou uměleckou školu. Kreslím svévolně jak mě právě napadne a jak mě to baví. Je to můj útěk do světa fantazie, kde si mohu dělat vše co chci a to je pro mě svoboda.

I draw for joy and the greatest reward is the pleasure of others from my pictures. I am self-taught and I draw as I feel, without any learned techniques and techniques, I did not study any art school. I arbitrarily draw the way I'm thinking and how I enjoy it. It's my escape to the fantasy world where I can do everything I want, and that's freedom for me.

Cesta k ilustracím byla jednoduše klikatá.

The path to the illustrations was simply zigzagging.

V současné době se asi nejvíce věnuji tvorbě předloh k vybarvení. Vydala jsem několik omalovánkových knih pro dospělé. Kreslím ilustrace do knih nejen pro děti. Zkouším a učím se novým výtvarným technikám. Moje výtvarná tvorba je obsáhlejší a ráda se věnuji i prostorovému tvoření. Jsem i takový "malý začínající spisovatel". Napsala jsem příběh k mé omalovánkové knize Májenka a Svatojánek a několik příběhů mám rozepsaných a čekají na budoucí vydání - někdy :-) Jsem otevřena spolupráci a všem lidem dobré vůle. Prázdný papír přede mnou na stole je mojí největší motivací.

Spolupráce s dalšími autory...

Ráda se podílím na různých projektech, a proto oslovení od jiných autorů je pro mě vždy příjemná změna a motivace. Ale i spolupráce musí dávat smysl a z tohoto spojení by měla vyzařovat pohoda a soulad, abychom mohli tvořit pokud možno s co nejvíce čistou hlavou.

Těším se na všechny nové projekty a tváře, pracujeme s radostí a pro radost druhých.


If I were to be characterized, I would most likely be called as an artist. At present, I am most interested in making paintings for painting. I have published some coloring books for adults. I draw illustrations for books not only for children. I try and learn new art techniques. My artwork is more extensive and I like to devote myself to spatial creation. I am also such a "little novice writer". I wrote a story about my coloring book, Májenka and Svatojánek, and I have some stories written down and waiting for a future release - sometimes :-) I am open to cooperation and to all people of goodwill. Empty paper in front of me on the table is my greatest motivation.

Collaborating with other authors ...

I like to participate in different projects, and therefore the approach from other authors is always a pleasant change and motivation for me. But even cooperation must make sense, and from this connection should radiate comfort and consistency so that we can create as clean as possible with the best possible head. I look forward to all new projects and faces, we work with joy and for the pleasure of others.